+995 032 2 72 35 35

დაგვიკავშირდით

სამინისტროს ადმინისტრაციის
საჯარო ინფორმაციის სამმართველო
ტელ: 2723535 (2513;2340)
public@mod.gov.ge

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

 

ზოგადი რეგულაციები
  • საკანონმდებლო აქტები

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

"პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონი

"სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ" საქართველოს კანონი

"საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონი

 

  • კანონქვემდებარე აქტები

"საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვსტოს №219 დადგენილება

 

შიდა რეგულაციები

 

  • მინისტრის აქტები

"საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და გაცემის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 5 აპრილის №27 ბრძანება

"საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 20 აპრილის №335 ბრძანება